Regulamin akcji „Bezpłatna Konsultacja”

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z bezpłatnych konsultacji, prowadzonych przez BUZZcenter Sp. z o.o. oraz zapisów poprzez formularz na www.buzzcenter.pl w ramach akcji pod nazwą „Bezpłatna konsultacja”.

Zasady akcji

 1. Dostęp do formularza kontaktowego z zapisami na konsultacje w ramach akcji „Bezpłatna konsultacja” jest ogólnodostępny i nie wymaga spełniania żadnych dodatkowych formalności przez użytkownika, który chce z niego skorzystać.
 2. Rejestracja i skorzystanie z bezpłatnych konsultacji są dobrowolne.
 3. BUZZcenter zapewnia dostęp do formularza i możliwości zapisów od dnia 17.01.2022, na czas nieokreślony, do momentu odwołania i zamknięcia akcji.
 4. Formularz akcji „Bezpłatna konsultacja” służy jedynie do umawiania rozmów w ramach akcji.

Warunki korzystania z akcji „Bezpłatna konsultacja”

 1. Celem akcji „Bezpłatna konsultacja” prowadzonej przez BUZZcenter jest udzielenie odpowiedzi na pytania użytkowników w obszarze rozwoju biznesu, marketingu, strategii marketingowej i wsparcia sprzedaży.
 2. W celu umówienia bezpłatnej konsultacji, użytkownik wypełnia formularz kontaktowy, wskazując następujące dane:
  Imię i nazwisko
  Firmowy adres-email
  Numer telefonu
  Temat rozmowy
 3. Każdy użytkownik zainteresowany konsultacjami potwierdza zapoznanie się z regulaminem akcji, polityką prywatności i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji.
 4. Potwierdzenie chęci udziału w akcji „Bezpłatna konsultacja” użytkownik wyraża poprzez naciśnięcie na link „Wyślij zgłoszenie”.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawidłowych i prawdziwych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 7. Udział w akcji „Bezpłatna konsultacja” każdemu zapisanemu użytkownikowi przysługuje jednorazowo.
 8. Konsultacja trwa do 30 minut.
 9. Konsultacja przeznaczona jest dla firm, zatrudniających co najmniej 10 pracowników na umowę o pracę lub umowę o współpracę. BUZZcenter zastrzega sobie prawo do weryfikacji wielkości firmy, a w przypadku niespełnienia powyższego warunku, do odmowy prowadzenia konsultacji.
 10. W przypadku zapisania się ponownie na konsultację przez Użytkownika, który korzystał już z niej w przeszłości, BUZZcenter zastrzega sobie prawo do odmowy prowadzenia konsultacji.

Odpowiedzialność BUZZcenter

 1. BUZZcenter nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani ekonomicznej za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji w ramach akcji „Bezpłatna konsultacja”.
 2. Wszelkie udzielane porady wykonywane są w najlepszej wierze, na bazie możliwie najlepszej wiedzy i analizy.
 3. BUZZcenter nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego wynikający z przyczyn niezależnych od organizatora akcji lub innych przyczyn technicznych.
 4. BUZZcenter zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej buzzcenter.pl, w zakładce Regulamin akcji „Bezpłatna konsultacja”.
 5. BUZZcenter zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Przetwarzanie danych osobowych przez BUZZcenter

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) jest BUZZcenter Sp. z o.o., ul Zielone Wzgórze 1, 05-503 Głosków, NIP 123 150 85 32.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na formularzu.
 3. Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, firmowy adres e-mail, numer telefonu.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić udział w akcji „Bezpłatna konsultacja”.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres: kontakt@buzzcenter.pl