AI w rozwoju biznesu MŚP

AI dla biznesu

W dynamicznie zmieniającym się świecie, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stoją przed wyzwaniem, jak skutecznie konkurować z większymi graczami na rynku. Wykorzystanie sztucznej inteligencji jest dla nich narzędziem, które pozwala firmom zwiększać efektywność, obniżać koszty operacyjne i poprawiać jakość oferowanych produktów i usług. Dzięki AI, firmy z sektora MŚP mogą automatyzować rutynowe zadania, co przekłada się na znaczną oszczędność czasu, który może być zainwestowany w strategiczne działania rozwojowe. Przykładowo, chatboty mogą zautomatyzować obsługę klienta, redukując potrzebę zatrudniania dodatkowego personelu, a systemy analizy danych mogą wspierać podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie dokładnych prognoz rynkowych.

Implementacja AI w MŚP nie tylko sprzyja oszczędności czasu, ale również przyczynia się do znaczącej redukcji kosztów. Algorytmy uczenia maszynowego mogą optymalizować procesy produkcyjne, minimalizując straty i zwiększając wydajność. Co więcej, zaawansowane analizy danych umożliwiają lepsze zrozumienie preferencji klientów, co pozwala na bardziej precyzyjne targetowanie kampanii marketingowych i zwiększenie zwrotu z inwestycji (ROI). Dzięki AI, MŚP zyskują możliwość rywalizowania na równych warunkach z większymi przedsiębiorstwami, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do znacznego wzrostu ich konkurencyjności i rentowności.

Wprowadzenie AI do codziennych operacji biznesowych nie jest już luksusem, ale koniecznością dla firm pragnących osiągnąć sukces na współczesnym rynku. Dzięki naszym szkoleniom, dowiesz się, jak skutecznie wdrażać rozwiązania AI, które pomogą Twojej firmie nie tylko przetrwać, ale i prosperować w erze cyfrowej transformacji.

 

Kto najbardziej skorzysta na tym kursie

 • Właściciele firm
 • Członkowie zarządów
 • Dyrektorzy zarządzajacy
 • Managerowie działów
 • Przedsiębiorcy

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma

 • Inspirujące szkolenie 8h w formule stacjonarnej
 • Dostęp do otwartych sesji follow-up o nowościach w świata AI . Podczas spotkań omawiane będą nowinki i aktualizacji świata AI
 • Listę narzędzi AI, o których mogłeś jeszcze nie słyszeć
 • Materiały szkoleniowe
 • Aktualizacje i informacje o najnowszych i najlepszych praktykach w AI
 • Certyfikat
 • Bezpłatny dostęp do kursu „ChatGPT w biznesie”
 • Certyfikat

BUZZcenter sp. z o.o. jest podmiotem wpisanym do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod nr 2.14/00334/2023 Jeżeli szukasz dofinansowania na szkolenie, zwróć się do Urzędu Pracy w swoim mieście i dowiedz się, jakie wsparcie mogą zaoferować. Należymy także do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, a także posiadamy certyfikat SUS 2.0. weryfikujący standardy szkoleniowe w Polsce.

Moduł 1. Zrozumieć sztuczną inteligencję

 • Definicje, historia, kluczowe pojęcia
 • Zastosowanie AI w różnych działach biznesu
 • Analiza korzyści i wyzwań związanych z AI
 • Etyka i aspekty społeczne wdrożenia AI w biznesie
 • Normy prawne w wykorzystania AI
 • Zagrożenia wynikające z wdrożenia

Moduł 2. Wdrożenie AI do Twojego biznesu

 • Audyt gotowości cyfrowej firmy
 • Planowanie kosztów wdrożenia
 • Korzyści czasowe i finansowe wynikające z wdrożenia AI w firmie
 • Proces change management
 • Kim powinien być lider AI w firmie

Moduł 3. Wykorzystanie możliwości płatnej i bezpłatnej wersji ChatGPT

 • Jak pozyskiwać i automatycznie analizować dane
 • Weryfikować poprawność informacji
 • Budowa planów działań
 • Generowanie treści
 • Pisanie artykułów
 • Odpowiadanie na trudne wiadomości
 • Inne bezpłatne narzędzia, które wspierają pracę z ChatGPT 3,5
 • Tworzenie poleceń w ChatGPT do innych narzędzi AI

MODUŁ 4. Komunikacja z ChatemGPT

 • Nauka pisania poleceń
 • Interakcja z ChatGPT – podstawowe komendy i zapytania
 • Przykładowe zastosowania w codziennej pracy
 • Personalizacja i optymalizacja odpowiedzi
 • Zastosowanie w generowaniu treści i automatyzacji zadań

MODUŁ 5. Zaawansowane możliwości ChatGPT

 • Tworzenie własnych asystentów do automatyzacji konkretnych zadań
 • Analityka przy wsparciu Chatu
 • Praca z analizą danych i plików
 • Praca z excelem
 • Analiza i tworzenie wykresów
 • Personalizacja
 • Przykłady wykorzystania ChatGPT w różnych obszarach: marketing, sprzedaż, IT, rozwój biznesu, obsługa klienta

Moduł 6. Analiza danych z wykorzystaniem AI

 • Metody pozyskiwania danych
 • Badania, predykcje, analizy rynku
 • Trendy i prognozowanie branżowe
 • Analiza i wizualizacja danych
 • Wykorzystanie danych do optymalizacji P&L

Moduł 7. Optymalizacja i ROI

 • Optymalizacja budżetów przy wykorzystaniu AI
 • Mierzenie efektywności zespołu
 • Analiza ROI różnych działań
 • Wsparcie przy podejmowaniu decyzji redukcji kosztów
 • Automatyczna analiza raportów z różnych źródeł
 • Działania na plikach Excel przy użyciu AI

Moduł 8. Transformacja cyfrowa biznesu

 • Wpływ AI na rozwój biznesu
 • Ocena gotowości organizacji do wdrożenia AI
 • Analiza obszarów do wdrożenia AI z podziałem na priorytety
 • Zastosowanie AI w transformacji cyfrowej
 • Zarządzanie zmianą i szkolenie zespołów
 • Analiza zatrudnienia po wdrożeniu AI
 • Zabezpieczanie danych i informacji
 • Adaptacja do zmian rynkowych i branżowych

  Szkolenie stacjonarne


   Warszawa


  Regulamin i warunki uczestnictwa w szkoleniu

  1. Niniejszy regulamin i warunki uczestnictwa w szkoleniu dotyczą usług świadczonych przez firmę BUZZcenter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głoskowie, ul. Zielone Wzgórze 1, NIP 123 150 85 32, REGON 521264550, wpisaną do rejestru sądowego Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000954518. W dalszej części podmiot zwany „Organizator” lub „BUZZcenter”.
  2. Przedmiotem niniejszego Regulaminu i warunków uczestnictwa w szkoleniu jest określenie zasad i warunków współpracy w zakresie udziału Zleceniodawcy lub osób przez niego wskazanych w wybranym szkoleniu zawartym w ofercie szkoleń oferowanych przez BUZZcenter na stronie buzzcenter.pl
  3. Zleceniodawca i/lub osoby wskazane przez Zleceniodawcę uczestniczą w szkoleniu organizowanym przez Organizatora tj. BUZZcenter na podstawie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu, dostępnego na buzzcenter.pllub poprawne wypełnienie formularza i przesłanie skanu przez Zleceniodawcę na adres mailowy szkolenia@buzzcenter.pl.

  Zgłoszenie udziału

  1. W celu udziału w wybranym szkoleniu, Zleceniodawca wypełnia formularz zgłoszeniowy na stronie buzzcenter.plw formie online lub przesyła skan poprawnie wypełnionego formularza na adres mailowy: szkolenia@buzzcenter.pl.
  2. W celu prowadzenia poprawnej komunikacji przed szkoleniem niezbędne jest podanie bezpośredniego telefonu komórkowego oraz aktualnego adresu e-mail.
  3. Organizator potwierdza udział w szkoleniu na podstawie przesłanego formularza i wystawia stosowny dokument, tj. fakturę VAT na dane wskazane w zgłoszeniu.
  4. Osoba podpisująca lub/i przesyłająca formularz zgłoszenia, lub wypełniająca go w formie online, składając zgłoszenie oświadcza, że została wyraźnie upoważniona do jego złożenia. Oświadcza także, że posiada pełnię praw do zawarcia w imieniu reprezentowanego podmiotu umowy świadczenia usługi szkoleniowej.
  5. Organizator zapewnia Zleceniodawcy i/lub zgłoszonym przez Zleceniodawcę osobom miejsce na wybranym szkoleniu, o ile w momencie otrzymania zgłoszenia będą dostępne miejsca na wybrane szkolenie. W przypadku braku miejsc Organizator zobowiązuje się niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia poinformować o tym fakcie Zleceniodawcę.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania. W takim przypadku Zleceniodawca zostanie powiadomiony o fakcie zmiany terminu szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed wcześniej zakładaną datą rozpoczęcia szkolenia.
  7. W przypadku gdy nowy termin szkolenia nie odpowiada Zleceniodawcy, Organizator zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie przez Zleceniodawcę, jednak nie później niż 3 dni robocze od rozpoczęcia nowego terminu szkolenia.
  8. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty pełnego wynagrodzenia jednorazowo według daty wskazanej na FV, nie później niż na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranego szkolenia, a jeśli do daty szkolenia zostało mniej, niż 7 dni roboczych, zapłata nastąpi najpóźniej w dniu przesłania Zleceniodawcy faktury. W przypadku braku odnotowania wpłaty na koncie Organizatora najpóźniej jeden dzień roboczy przed terminem rozpoczęcia szkolenia, Organizator może nie dopuścić do szkolenia  danego uczestnika, za którego ów płatność nie została uiszczona. Ceny za poszczególne szkolenia wskazane są na stronie internetowej BUZZcenter buzzcenter.pli są cenami netto za osobę. Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.
  9. Opłata powinna być dokonana przelewem na konto w banku mBank, numer konta: PL 68 1140 2004 0000 3102 8218 7222, w tytule podany numer FV i imię oraz nazwisko uczestnika.
  10. Brak uczestnictwa w szkoleniu nie zwalnia z zapłaty umówionego wynagrodzenia.
  11. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować FV o naliczone rabaty.
  12. W przypadku szkoleń stacjonarnych cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania, dojazdu, parkingu oraz kosztów dodatkowych związanym z udziałem uczestnika szkolenia w wybranym szkoleniu.
  13. Brak zapłaty kwoty wynikającej z faktury nie oznacza rezygnacji ze szkolenia.
  14. Zleceniodawca może zrezygnować ze szkolenia według następujących zasad:
   – bez ponoszenia kosztów na 21 dni przed planowanym terminem szkolenia
   – zapłata 50% kosztów udziału w szkoleniu w razie wypowiedzenia umowy w terminie 20-7 dni przed terminem szkolenia.
   – zleceniodawcy nie przysługuje prawo wypowiedzenia zawartej umowy w ciągu 6 lub mniej dni poprzedzających termin szkolenia.
  15. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, Organizator zwróci uiszczone koszty szkolenia według terminów rezygnacji wskazanych powyżej. Rezygnacja ze szkolenia nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku dokonania zapłaty za szkolenie, jeśli rezygnacja odbyła się w terminie od 20 do 7 dni przed szkoleniem, Zleceniodawca pokrywa 50% kosztów udziału wybranego szkolenia, jeśli rezygnacja odbyła się w ciągu 6 lub mniej dni, Zleceniodawca pokrywa 100% kosztów.
  16. Oświadczenie zgłaszającego o wypowiedzeniu umowy powinno nastąpić w formie pisemnej,
   na adres mailowy: szkolenia@buzzcenter.pl, z oznaczeniem w tytule nazwy oraz terminy szkolenia wraz z dopiskiem REZYGNACJA.

  Zgłoszenie udziału w wydarzeniach bezpłatnych

  1. W celu udziału w wybranym wydarzeniu bezpłatnym (dalej Wydarzenie) typu szkolenie lub webinar, Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy na stronie buzzcenter.plw formie online.
  2. Organizator potwierdza udział w wybranym wydarzeniu.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia lub jego odwołania. W takim przypadku Zleceniodawca zostanie powiadomiony o fakcie zmiany terminu szkolenia najpóźniej na 24 godziny przed wcześniej zakładaną datą rozpoczęcia wydarzenia.
  4. Wydarzenia bezpłatne nie są obciążone żadnymi kosztami z tytułu uczestnictwa.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie narzędzi zewnętrznych z których korzysta.
  6. Organizator w ramach działań przypominających oraz sprzedażowych zastrzega sobie możliwość kontaktu z uczestnikiem w formie telefonicznej, sms i mailowej.

  Własność intelektualna

  1. Materiały jak artykuły, programy szkoleń, raporty oraz inne zawarte na stronie www oraz informacje prezentowane podczas wydarzeń stanowią własność intelektualną spółki BUZZcenter lub są wykorzystywane przez nią na mocy odpowiednich licencji i są chronione odpowiednimi przepisami prawnymi. Jakiekolwiek rozpowszechnianie informacji nabytych w trakcie wydarzenia przez Użytkownika na potrzeby handlowe bez wcześniejszego, jednoznacznego uzyskania zgody spółki jest niedozwolone.
  2. Udostępnienie użytkownikowi stron www nie równa się z udzieleniem mu licencji do korzystania z własności intelektualnej spółki. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone użytkownikowi przez tę umowę, pozostają zastrzeżone dla spółki.
  3. Zabraniane jest jakiekolwiek rozsyłanie i rozpowszechnianie materiałów należących do spółki bez uprzedniej zgody BUZZcenter.

  RODO

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że: Administratorem danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie BUZZcenter Sp. z o.o., ul. Zielone Wzgórze 1, 05-503 Głosków, tel.  +48 515 275 443, e-mail: kontakt@buzzcenter.pl.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   a) wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/konferencji/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”, a w przypadku gdy uczestnikiem szkolenia/konferencji/kursu jest inna osoba niż Zleceniodawca – art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
   b) wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku
   z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
   c) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
   d) marketingu i promocji produktów i usług własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
   e) wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
  3. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w pkt. 2 mogą być:
   a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy
  4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 2:
   a) w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz
   w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
   b) w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie lub złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  5. Przysługują Państwu następujące prawa:
   a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
   b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
   c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
   d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
   e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.

  Obowiązki Organizatora

  1. BUZZcenter zobowiązuje się do wykonania szkolenia z należytą starannością, według jego najlepszej wiedzy zawodowej i zgodnie z ustalonym programem.
  2. BUZZcenter zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów, które dotyczą bezpośrednio Zleceniodawcy, które zostaną pozyskane podczas wzajemnej współpracy.
  3. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu naruszenia niniejszego zlecenia wynikającego z przyczyn od niej niezależnych.

  Informacje dodatkowe

  1. Wszystkie materiały szkoleniowe, w tym prezentacje, ćwiczenia i scenariusze przekazywane uczestnikom szkolenia stanowią wyłączną własność BUZZcenter. Uczestnikom szkolenia przysługuje prawo wykorzystania materiałów pozyskanych podczas szkolenia dla własnych potrzeb związanych z bieżącą działalnością gospodarczą Zleceniodawcy.
  2. Materiały szkoleniowe w całości lub części nie mogą być w jakikolwiek sposób rozpowszechnianie i udostępniane osobom trzecim. Zleceniodawca nie ma prawa do używania niniejszych materiałów w całości czy w części do własnych szkoleń, nie może również przekazać praw do korzystania z nich osobom trzecim.
  3. Zleceniodawca rozumie, że informacje i materiały przekazane na szkoleniu mają charakter ogólny (informacyjny). Nie mają one charakteru indywidualnego i nie mogą być uważane za świadczenie usług jakiegokolwiek doradztwa.
  4. Rekomendacje wskazane podczas szkolenia mają charakter wyłącznie orientacyjny, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy problemu lub profesjonalnego osądu.
  5. BUZZcenter nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie udzielonych rekomendacji.
  6. BUZZcenter zaleca, by wszelkie kwestie prezentowane na szkoleniu były konsultowane z właściwym doradcą.

  Reklamacje

  1. Uczestnik szkoleń ma prawo do składania reklamacji związanych z działaniem strony www oraz reklamacji w zakresie usług świadczonych przez Spółkę w ramach strony www.
  2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Spółka.
  3. Reklamację należy przesłać na adres: szkolenia@buzzcenter.pl formie elektronicznej i powinny zawierać co najmniej informacje jak: przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie, oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres e-mail) oraz w przypadku reklamacji dotyczącej konkretnego Wydarzenia – nazwę tego Wydarzenia. Reklamacja może być również złożona pisemnie i przesłana na adres siedziby spółki.
  4. Spółka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do użytkownika celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Użytkownika informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Spółkę będzie niemożliwe.
  5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Spółkę w ciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.
  6. Decyzja Spółki dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji.

  Postanowienia końcowe

  1. Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług dotyczą usług niezależnie od momentu ich wykonania.
  2. Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług oraz wszelkie pozaumowne kwestie lub zobowiązania powstałe w związku z usługami wykonywanymi przez BUZZcenter będą podlegać prawu polskiemu i będą interpretowane zgodnie z tym prawem, a wszelkie spory dotyczące świadczonych przez BUZZcenter usług będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.
  3. Żadna ze stron nie może dokonać cesji jakichkolwiek praw, obowiązków ani roszczeń wynikających
   z niniejszej Umowy.

  Dostępne dokumenty

  Administrator danych

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BUZZcenter Sp. z o.o. z siedzibą w Głoskowie, przy ul. Zielone Wzgórze 1, 05-503 Głosków, NIP 1231508532, REGON: 521264550, wpisaną do rejestru sądowego Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000954518.

  Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

  W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować: w sposób pisemny przesyłając zapytania na adres BUZZcenter Sp. z o.o., Zielone Wzgórze 1, 05-503 Głosków, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”; wysyłając zapytania na adres e-mail kontakt@buzzcenter.pl oraz kontaktując się pod numerem telefonu: +48 515 275 443.

  Pytania i wątpliwości

  BUZZcenter
  e-mail: szkolenia@buzzcenter.pl