Procedura reklamacji usług oferowanych przez BUZZcenter sp. z o.o.

 1. Niniejsza procedura ma za zadanie opisanie zasad postępowania w przypadku reklamacji usługi szkoleniowo-rozwojowej.
 2. BUZZcenter sp. z o.o. zarejestrowana w Głoskowie, ul. Zielone Wzgórze 1, realizuje usługi szkoleniowo-rozwojowe i gwarantuje dołożenie wszelkich starań, by realizować je na najwyższym poziomie. W poniższym dokumencie znaleźć można informacje jak postępujemy z reklamacjami.
 3. W każdej sytuacji Klient, który korzysta z usług szkoleniowo-rozwojowych ma prawo do złożenia reklamacji usługi zrealizowanej przez BUZZcenter Sp. z o.o., jeżeli uzna, iż nie została ona zrealizowana zgodnie z ofertą szkolenia otwartego, umową szkolenia zamkniętego lub umową usług doradczych.
 4. Każdy uczestnik szkoleń otwartych lub podmiot zamawiający szkolenie zamknięte lub usługę doradczą ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zrealizowanej usługi w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia szkolenia.
 5. Reklamacje usług szkoleniowo-doradczych można zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Złożono reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
  – dane kontaktowe uczestnika lub podmiotu, który zgłasza reklamację – imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon, adres e-mail;
  – nazwę oraz datę realizowanej usługi;
  – imię i nazwisko trenera wobec której zgłasza się zastrzeżenie;
  – opis przedmiotu reklamacji wraz uzasadnieniem;
  – roszczenia i oczekiwania wobec BUZZcenter sp. z o.o.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu otrzymania przez firmę informacji o powstałej nieprawidłowości.
 8. W szczególnych przypadkach czas rozpatrzenia może ulec wydłużeniu, o czym BUZZcenter sp. z o.o. poinformuje pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną nie później niż przed upływem 14 dni kalendarzowych od otrzymania przez firmę informacji o powstałej nieprawidłowości.
 9. Decyzja BUZZcenter sp. z o.o. dotycząca reklamacji wraz ewentualną propozycją rekompensaty w przypadku, gdy reklamacja jest zasadna, zostanie przesłana składającemu reklamację pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na wskazanych w reklamacji adres.
 10. Reklamacja zostanie uwzględniona w poniższych sytuacjach:
  – trener nie zrealizował umówionych treści ze swojej winy;
  – w szkoleniach zamkniętych trener zmienił samowolnie treść szkolenia, pomimo że treść została prawidłowo dobrana do uczestników przez analizę potrzeb;
  – trener zachowywał się na sali niezgodnie z zasadami etyki trenerskiej.
 11. Możliwe formy zadośćuczynienia ze strony BUZZcenter Sp. z o.o., jeśli reklamacja zostanie uznana w części lub w całości:
  – realizacja dodatkowej formy wsparcia (szkolenie, konsultacje, doradztwo);
  – powtórna realizacja szkolenia w zmienionych warunkach (miejsce, trener);
  – obniżenie pierwotnie założonej ceny szkolenia o 10%.
 12. Reklamacja nie zostaną uwzględnione w przypadku, gdy:
  – treść szkolenia i cele nie zostały zrealizowane z powodu przekazania firmie szkoleniowej nierzetelnych oraz niepełnych informacji o poziomie umiejętności oraz zaawansowania uczestników;
  – cele szkolenia nie zostały zrealizowane z powodu niezapewnienia przez zamawiającego właściwych warunków lokalowych i sprzętu;
  – cele szkolenia nie zostały zrealizowane z winy uczestników lub przełożonego przebywającego na szkoleniu (niewłaściwe zachowanie, brak zaangażowania);
  – opinie w ankietach wynikają z treści szkolenia, które zostało ustalone przez zamawiającego i niedopasowane do poziomu umiejętności uczestników.
 13. Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny

Głosków, Wrzesień 2022